CONTRACT DE ÎNCHIRIERE AUTOVEHICUL
nr ................ din data de ................


Termenii și condițiile prezentului contract se aplică platformei e-moove și site-ului e-moove.ro, serviciile oferite de platforma e-moove fiind servicii de închierere auto, prin intermediul unor parteneri/furnizori sau direct din compania , care deține platforma e-moove.

Preambul:
 • Prin acceptarea Termenilor și condițiilor, clientul va încheia contracte directe de închiriere cu compania sau prin intermediul furnizorilor prezenți pe platforma e-moove.
 • De asemenea, prin acceptarea termenilor și condițiilor, clientul își asumă respectarea prezentului contract și declară în mod expres că va folosi atât serviciile și bunurile companiei, cât și pe cele ale partenerilor cu bună credintă, fară a aduce deteriorări, avarii, furturi de componente etc. și va proteja integritatea bunurilor și serviciilor pe care le contractează, printr-un comportament non-agresiv asupra autovehiculelor și a bunurilor imobile aflate în interiorul acestora.
 • Platforma e-moove are dreptul de a-și selecta clienții, bloca temporar sau total pe aceia care aduc prin comportamentul lor prejudicii sau cresc riscul de accidente.
 • Prin acceptarea termenilor și condițiilor platformei e-moove, Clientul iși asumă:
 • - declararea corectă a informațiilor pe care le incarcă in platformă.
  - verificarea datelor cu caracter personal, cu posibilitatea de validare/invalidare a acestora.
  - că lipsa oricărui element dintre cele de mai sus, poate atrage blocarea rezervarii /închirierii autoturismului, fără a se returna vreo suma deja platită, suplimentar putându-se aplica și penalizări.
  - respectarea în integralitatea lor a clauzelor contractuale.


  Definitii: 1.Client: persoana fizică sau juridică, care este aprobată de către e-moove, după ce, în prealabil, iși va încarca datele solicitate de platformă. În situația în care este persoană juridică, se vor menționa inclusiv datele fiecărei persoane fizice, care va conduce autoturismele pe care le va rezerva în platformă. În acest sens se va emite o împuternicire semnată în prealabil de către Administratorul companiei pentru fiecare persoană care urmeaza sa conduca autovehiculul. Nu va fi permisă conducerea autovehiculelor închiriate de către alte persoane decât cele menționate în platformă, în caz contrar clientul datorând daune-interese în cuantum de 1000 lei, conform Grilei Tarifare.
  2.Cont Client: accesul Clientului se face în urma unei autentificări cu adresa de e-mail și cu un cod unic generat(parolă) transmis pe adresa de e-mail indicată pentru activare și, obținut în urma verificării datelor încărcate de către Client (prin care acesta poate rezerva autovehiculele existente în platforma e-moove).
  3.Furnizor/Locator: persoană juridică, care poate fi atât deținătorul platformei e-moove, cât și alți parteneri, care iși încarcă autovehiculele personale/subînchiriate în platforma e-moove.
  4.Autovehicul: bunul mobil, proprietatea companiei care deține și plaforma e-moove sau deținut/subinchiriat de către un partener, care l-a încărcat în platforma e-moove, care este furnizat cu titlu de închiriere/utilizare temporară a acestuia, pe baza rezervarii făcute de către Client. Toate autovehiculele din platforma e-moove, dețin echipamente de monitorizare, prin care se monitorizează pozitia GPS, distanța parcursă (exprimată in kilometri), monitorizare foto-video interior/exterior și alte date ce țin de siguranța autovehiculului și a pasagerilor, prin care se pot genera rapoarte de tarifare, dar și de penalizare în situații de condus agresiv, pene nedeclarate sau alte erori survenite la bordul autovehiculului.
  5.Contract: prezentul acord acceptat prin bifarea Termenilor și condițiilor, prin care Clientul accesează serviciile platformei e-moove, pentru care plătește un tarif, conform Grilei Tarifare, cu semnarea de la distanța cu semnatura digitală, fara a fi nevoie de prezența fizică, de ambele parti. În situația în care nu se semnează digital, semnarea fizică a contractului se face la preluarea autovehiculului.
  6.Serviciile platformei e-moove: reprezintă totalitatea serviciilor puse la dispoziția Clientului, de la închiriere, livrare, curătare, reparare, monitorizare autovehicul, facturare, suport etc. pentru a livra Clientului o experiența cât mai placută conform standardelor e-moove.
  7.Perioadă de închiriere/rezervare: reprezintă perioada rezervată de către Client și confirmata de către e-moove.
  8.Predarea/primirea -returnarea autovehiculului de către e-moove: se poate face în următoarele parcări publice:
  - Kaufland, Bulevardul Barbu Văcărescu, lângă stațiile de încărcare
  - Parcare Piața Victoriei, Piața Victoriei, parcarea publică supraterană din mijlocul intersecției
  - Parcul Regele Mihai I (Herăstrău), parcarea publică semnalată (bld. Aviatorilor)
  - Piața Alba Iulia, în rond
  - Piața Constituției, parcarea publică din mijlocul intersecției
  - Piața Domenii, parcarea publică semnalată (str. Alexandru Constantinescu)
  - Piața Revoluției, parcarea publică semnalată
  - alte locații, stabilite în prealabil pe e-mail.
  În situația în care primirea-returnarea autovehiculului nu se va realiza în același punct de unde acesta a fost predat clientului, se va mentiona acest aspect de către Client.
  9.Stație de încarcare autovehicul: reprezintă echipamentul care permite încărcarea autovehiculului, care poate fi gasit prin intermediul aplicației Plugshare, dar și a altor aplicații de pe app store/ google play: e-charge, carge, plugpoint, polyfazer, evconnect, eldrive, juicepass, elmotion, molplugee, eondrive, nextcharge etc.
  10.Aria de acoperire: predare/primire: București; utilizare: România.
  11.Lista de prețuri/Grilă Tarifarăa: tarifele aplicate pentru serviciile e-moove.
  12.Penalizări: sumele aplicate de catre e-moove, pentru utilizarea defectuoasăa/in neconcordanța cu Termenii și condițiile prezentului contract.
  13.Accident rutier: accident între autovehiculul închiriat prin platforma e-moove și un alt autovehicul, element fix de pe carosabil (stalp, semafor, gard, bordura), persoană etc. care s-a soldat cu avarierea/vătămarea unuia dintre cei de mai sus, în urma căruia au rezultat pagube/prejudicii materiale și/sau vătămarea/decesul uneia/mai multor persoane.
  14. Element: orice componentăa unică a autovehiculului de ex: de la anvelope, unitați caroserie (ușă fața, ușă spate, prag, capotă), unitațși vitrate (parbriz, lunetă, geamuri laterale), covorașe, unitați din kit-ul de siguranța, inclusive unitați ce țin de funcționarea autovehicului.

  Termeni și Condiții e-moove: 1.Termenii și Condițiile se aplică în masura în care nu sunt în contradicție cu alte condiții pentru utilizatori/site-ului e-moove.ro. Pentru a putea beneficia de serviciile e-moove, clientul trebuie să accepte in integralitatea lor termenii și condițiile înainte de a-și inregistra datele.
  2.E-moove acționează atât ca și companie care închiriază, cât și ca platformă de închiriere auto pentru alți parteneri.
  3.E-moove iși va reînnoi ori de cate ori este nevoie Termenii și Condițiile și va aduce la cunoștința clientului fiecare operațiune de acest fel.
  4.E-moove prestează servicii de închiriere auto de la 1 zi la o perioada determinată prin autoturismele proprii/ale partenerilor sai, dar și alte servicii ce țin de desfăsurarea acestui serviciu, cum ar fi: livrarea autovehiclului către client, încărcare autovehicul, curățare autovehicul, reparare autovehicul etc.

  În considerarea aspectelor, termenilor și condițiilor sus-mentionate, precum și în temeiul dispozițiilor art.1.777-1.823 din Codul Civil părțile au convenit încheierea prezentului contract de închiriere autoturism, clauzele fiind asumate de ambele parți semnatare în integralitatea lor.


  I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:
  1.1. , cu sediul în , înregistrată la O.R.C sub nr. , CUI , reprezentată legal prin administrator Andrei Teodorescu, email: andrei.teodorescu@e-moove.ro, avand cont bancar nr RO20 PIRB 4202 7853 9800 1000 deschis la FIRST BANK în calitate de LOCATOR PRINCIPAL
  1.2. ................, cu sediul în ................, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ................, CUI ................, reprezentată legal prin administrator ................, e-mail: ................, in calitate de PARTENER/FURNIZOR/LOCATOR SECUNDAR
  si
  1.3. ................, cu sediul în ................, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. ................, CUI ................, reprezentată legal prin administrator ................, e-mail: , în calitate de LOCATAR/CLIENT, reprezentat ca și sofer/i de:
  ................ domiciliat în ................ identificat cu BI/CI seria ....... numarul.......................... emis de............................ la data de ................ valabil până la data de ........................ având CNP ................ telefon ................ email ................ în calitate de LOCATAR/CLIENT


  II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
  2.1. Obiectul prezentului contract constă în darea in folosința (închirierea) de către Locator, Clientului a autovehiculului descris în prezentul capitol, proprietatea locatorului/partenerilor acestuia, în schimbul achitării de către Client a tarifului convenit de părți.
  2.2. Autovehiculul închiriat este marca ................, având numărul de înmatriculare ................, prevăzut în cadrul procesului-verbal încheiat între părți la momentul preluarii autoturismului.
  2.3. La preluarea/predarea autoturismului se va încheia un proces-verbal de predare-primire în cuprinsul căruia se va menționa tipul de auto cu toate datele de identificare ale acestuia, starea acestuia de la momentul preluării, în ce masura există avarii și care sunt acestea, numărul de km de la predare/primire, starea interioară a autoturismului.
  2.4.Orice inadvertență constatată de către reprezentantul locatorului la momentul predării autoturismului de către client i se va comunica acestuia din urmă și se va consemna în procesul-verbal de predare-primire. În vederea remedierii acestuia locatorul poate să rețină garanția constituită.
  2.5.Orice degradare cauzată de client, sau de terți în perioada în care autoturismul s-a aflat în folosința clientului va fi reținută în sarcina clientului, acesta din urmă asumându-și costurile ocazionate, inclusiv diferența de tarif pe care locatorul o va achita asiguratorului pentru reînnoirea poliței de asigurare RCA/CASCO.

  III. DURATA CONTRACTULUI
  3.1 Perioada de închiriere a autoturismului este de ................ zile, începand cu data de ................ ora ................ cu preluare de la locația situată în ................ și până la data de ................ ora ................ cu predare la locatia situată în ................
  Depasirea termenului de închiriere stabilit mai sus cu 2 ore va da posibilitatea locatorului la reținerea unei valori din garanția constituită în limita tarifării conform grilei tarifare. Orice sumă calculată pentru depașire și care nu va putea fi acoperită din costul garanției va da posibilitatea locatorului să o perceapă de la Client. În acest caz, suplimentar, Clientul va datora și o penalizare de 0.2%/zi.
  3.2 Perioada de închiriere prevazută la art. 3.1 poate fi prelungită numai cu acordul scris al locatorului consemnată prin act aditional la prezentul contract.

  IV. PREȚUL CONTRACTULUI
  4.1 Prețul de închiriere al autoturismului este de ................/zi închiriere, plata urmând a se realiza anticipat preluării în contul e-moove, prevăzut la art. I. alin.1.1
  4.2 Prețul de închiriere prevăzut la art 4.1 a fost stabilit pentru o limită de km conform Grilei Tarifare, diferența de km suplimentari urmând a fi facturată în limita atingerii a fiecărei limite de 200km.
  4.3.Depozitul/Garanția care se va reține de către locator de la client la data platii pretului va fi de ................ În situația în care clientul nu optează pentru Garanție, va trebui să selecteze asigurarea obligatorie pe zi.
  Clientul va selecta dintre cele 2 tipuri de Garanții, una fiind pentru accidente, care poate fi inlocuită de asigurarea de accident, iar cea de-a doua Garanție va avea în vedere acoperirea riscului de neplata a serviciilor ce urmeaza a fi facturate în timpul închirierii (km suplimentari)/la finalul închirierii (posibile penalizări survenite în urma folosirii neadecvate a autovehiculului și în urma căreia au rezultat avarii).
  4.4 Depozitul/garanția se va returna /se va face anularea preautorizării plății prin card bancar la sfarșitul unei perioade de ..........., numai în situația în care în prealabil au fost îndeplinite toate obligațiile asumate de către client și numai în măsura în care autoturismul a fost predat în condițiile de la momentul preluării (fără a fi depasită limita de kilometrii stabilită la art. 4.2/intervalul orar stabilit pentru închiriere).
  4.5.Anularea preautorizării se va realiza de către banca clientului/compania la care acesta deține cardul de credit după încetarea contractului de închiriere, toate demersurile în caz de nedeblocare rămânand în sarcina clientului.
  4.6. Prețul perceput de către locator de la client include:
  - asigurarea de răspundere civilă față de terți RCA
  - o limită de kilometrii incluși în taxa de închiriere a autoturismului de ................km/zi, în cazul depașirii limitei urmând a fi aplicată suplimentar o taxa de ............/km.
  - asistența tehnică pentru autoturism 9-18, numărul de contact fiind 0724.678.165
  4.7. Costuri suplimentare – Clientul se obligă să achite toate taxele de pod/autostradă, rovinietă, amenzi, tarife de parcare câtă vreme are în folosinta autoturismul, orice contravenție primită ulterior cu referire la numărul de înmatriculare al autoturismului închiriat pentru perioada în cauză fiind în sarcina clientului, sau dând posibilitatea locatorului de regres pentru perioada în care clientul a avut în folosință autoturismul și a încălcat regulile de circulatie etc.
  4.8. Clientul are obligația de a conserva documentele autoturismului dat în folosință, orice degradare/pierdere a acestora urmând a fi reținută în sarcina acestuia, clientul obligându-se să suporte toate cheltuielile ocazionate de refacerea acestora, inclusiv de refacerea cheilor autovehiculului obținute în perioada în care autoturismul s-a aflat în folosință acestuia.
  4.9. Suplimentar fața de pretul perceput pentru închiriere clientul se obligă sa achite suma de 500 lei la predarea autoturismului în cazul în care va fuma în interiorul acestuia pe durata folosirii/se va constata căa a fumat în interiorul autoturismului ( orice tip de dispozitiv, inclusiv dispozitive de vapare). Constatarea se va putea face de către locator prin mijloace proprii, inclusiv prin intermediul camerelor aflate în interiorul autoturismului și pe care clientul nu are dreptul sa le inchidă în niciun moment în timpul căt autoturismul se afla in folosința acestuia.
  De asemenea orice constatare făcuta de către reprezentantul locatorului – la predarea autoturismului – care atestă că în interiorul autoturismului s-a fumat pe durata cât autoturismul s-a aflat în folosința clientului îi va da dreptul locatorului să rețină garanția/depozitul clientului, precum și să ii perceapă acestuia tariful de „penalizare”stabilit de art. 4.9.

  V. TITULARUL CONTRACTULUI ȘI CONDUCĂTORII/ ȘOFERII ÎNDREPTĂȚIȚI
  5.1. La momentul la care clientul își va manifesta intenția de închiriere a autoturismului va proceda la înregistrarea sa în platforma E-moove.
  5.2. Pentru crearea contului de Client, solicitantul își va completa datele personale conform formularului din site/aplicație, prin fotografierea/scanarea facială, fotografierea Carții de identitate (CI)/Permis de ședere (fața, verso)/Pașaport, Permis auto (fața, verso), Cazier auto (optional*), Cazier judiciar (optional*), cardului bancar și introducerea datelor bancare ale solicitantului, precum și a datelor persoanei juridice dacă se dorește facturarea către aceasta.
  - *poate avea caracter obligatoriu în condițiile în care sunt suspiciuni de fraudă, accidente, nedeclararea corectă a identitații, alte probleme legale.
  5.3. În cazul în care verificarea identitații nu se produce din diferite motive, contul de Client nu va putea fi activat.
  5.5. Eligibilitatea Clientului va consta în:
  - deținerea unui permis de conducere categorie B, de minim 2 ani și varsta de cel puțin 25 de ani împliniți.
  - nu este cercetat, condamnat sau îi este suspendat/anulat dreptul de a conduce pentru abateri prevăzute de Codul Rutier.
  - în situația în care permisul de conducere i-a fost suspendat, clientul își pierde eligibilitatea și astfel dreptul de a conduce autovehicule din e-moove și este singurul responsabil de orice acțiune întreprinde cu autovehiculele e-moove, având posibile daune-interese pentru eventualele accidente produse.
  - obligația de a conduce autovehiculul pe care îl inchiriază Clientul și numai Clientul, iar în situația în care sunt și alți posibili soferi, să fie mentionați de la începutul rezervării, orice încalcare a acestei dispoziții antrenând obligația Clientului la plata către Locator a sumei de 1000 lei, cu titlu de penalizare, de asemenea îi va da posibilitatea locatorului de a reține garantia.
  - valabilitatea documentelor se va actualiza ori de cate ori se produc modificări asupra acestora, prin încarcarea acestora în e-moove. În situația în care actualizarea documentelor lipsește, dreptul de a face rezervări în e-moove se suspendă până la modificarea informațiilor inițiale cu noile documente aflate in stare de valabilitate.
  5.6.Cu excepția unei clauze legitime doar conducătorul auto menționat inițial are dreptul de a conduce autoturismul închiriat.
  5.7.În cazul în care Clientul va fi o societate comercială, se va desemna în mod expres persoana fizica care va avea în folosința autoturismul închiriat, acesta având obligațiile de a preda toate documentele stabilite la clauza 5.2, împreună cu împuternicirea semnată digital și încarcată în platforma sau semnată olograf și predată fizic la preluarea autovehiculului.
  Imputernicirea emisă va conține toate datele de identificare ale persoanei care va utiliza autoturismul, precum și mențiunea expresă a acestuia din urmă ca își asumă în integralitatea lor condițiile de utilizare stabilite prin prezentul contract, obligându-se să le respecte cu toate consecințele care derivă din acestea.
  5.8 În cazul în care, pe perioada folosinței autoturismului, acesta va fi condus de către o altă persoană neautorizată (de catre compania de închirieri) și se va produce o daună, întreaga daună cauzată mașinii sau prejudiciul creat terților va fi suportat de către titularul contractului până la valoarea de piața a autoturismului, la care se vor adauga cheltuielile legate de transportul și imobilizarea acestuia, despagubirile cauzate terților și nu în ultimul rând lipsa de folosinta.

  VI. OBLIGAȚIILE CLIENTULUI
  6.1.Clientul, pe toată durată închirierii autovehiculului e-moove, se va comporta cu acesta ca un bun proprietar, îl va proteja și va conduce cu maximă atenție, încercând să preîntâmpine și să evite orice situație de accident și să respecte Termenii și Condițiile acestui contract.
  6.2. Este răspunzător pentru corectitudinea informațiilor transmise și valabilitatea documentelor.
  6.3. Va respecta regulile de circulatie rutieră, asumându-și că depasirea limitelor de viteza sau condusul agresiv (raportat atât de datele din GPS, cât și de către alți participanți la trafic), îi va da posibilitatea locatorului de a-i bloca clientului/utilizatorului accesul la platformă.
  6.4. Nu se urcă la volanul autovehiculelor e-moove după ce a consumat bauturi alcoolice, substanțe interzise de lege, substanțe psihotrope sau psihoactive. De asemenea, dacă se afla sub medicamentație, care nu îi permite să conducă autovehicule, iși va asuma obligația să nu acceseze serviciile e-moove.
  6.5. Să plătească închirierea autovehiculului conform Grilei Tarifare, precum și tarifele de penalizare prevăzute de prezentul contract în caz de nerespectare a obligațiilor contractuale asumate.
  6.6. Să plătească în integralitatea lor eventualele prejudicii aduse e-moove și terților, prin posibile avarieri așa cum sunt descrise în Grila Tarifară.
  6.7. Prin semnarea prezentului contract clientul iși manifestă acordul de a fi înregistrat pe perioadaă folosinței video/ambiental de către camere montate în autoturism (interior și exterior), precum și prin sistem GPS, obligandu-se să nu limiteze în vreun fel înregistrările.
  În cazul blocării în orice fel a sistemelor audio/video/GPS locatorul îi va putea reține acestuia garanția, Clientul urmând a achita suplimentar și o penalizare în cuantum de 2.500 lei.

  VII.REZERVAREA/PREDAREA/PRELUAREA AUTOTURISMULUI ÎNCHIRIAT
  7.1. Livrarea autovehiculului se face în parcări prestabilite de către e-moove, prin completarea unui proces-verbal de predare-primire, în cadrul căruia Clientul va identifica toate detaliile autovehiculului pe care îl preia, cât și posibile zgârieturi, avarii ori alte elemente pe care le va confirma/infirma. Lipsa menționării atât scris la observații, cât și cu poze despre avarierea, zgârietura sau lipsa vreunui obiect, nu va atrage absolvirea vinei și poate aduce dupa sine, obligația de plată a acestor prejudicii, la semnarea procesului-verbal de predare-primire la distanta, nu mai tarziu de 15 zile
  7.2.Dacă livrarea autovehiculului se face în alte locuri decât cele menționate de către e-moove, se va aplica o taxa suplimentară conform Grilei Tarifare.
  7.3.Finalizarea rezervarii se face printr-un proces-verbal de primire-predare, prin care Clientul va aduce modificari, doar dacă au avut loc avarii observate la finalul rezervării. Orice defectiune, avarie, pană, zgarietură va fi semnalată imediat (în cel mult 5 minute de la producerea sau constatarea evenimentului).
  7.4. Fiecare autoturism se preia curat, cu un nivel al bateriei de cel putin 50%, predându-se tot curat, cu cel putin același nivel al bateriei ca și la preluare.
  7.5. În situația în care Clientul constată că autovehiculul primit este murdar (nu din cauze ce țin de livrarea autovehiculului în condiții de vreme nefavorabilă), are probleme tehnice ce țin de siguranța circulatiei, poate refuza autovehiculul fară a fi taxat în vreun fel și va primi bonus 2 zile de inchiriere aceeași categorie de autovehicul pe care l-a rezervat, într-o altă perioadă a anului, cu o rezervare anticipată. E-moove va încerca să puna la dispoziția Clientului alt autoturism în 2-4 ore, în Bucuresti. În situația în care Clientul dorește livrarea autovehiculului in afara orasului Bucuresti, e-moove nu iși asumă respectarea livrarii în 2-4 ore.
  7.6. Prin semnarea prezentului contract de închiriere Clientul își exprimă acordul cu privire la condițiile de închiriere, costurile aplicabile, particularitațile garanțiilor, precum și tarifele de penalizare percepute în cazul nerespectării clauzelor contractuale, asigurărilor, serviciilor suplimentare stipulate în prezentul contract.

  VIII. UTILIZAREA AUTOTURISMULUI ÎNCHIRIAT
  8.1.Fiecare autovehicul poate fi folosit doar de către Clientii e-moove. În situația în care identitatea clientului nu corespunde cu persoana care conduce autovehiculul, prin intermediul unor controale inopinate, e-moove va aplica penalizări astfel cum au fost stabilite prin prezentul contract, va închide închirierea și va putea solicita daune interese.
  8.2.Clientului îi este interzis să permita altor persoane, indiferent de gradul de rudenie, relație/situatie să conducă autovehiculul, fără o inștiințare prealabilă a e-moove și fără sa fie Client/utilizator aprobat de către e-moove, înainte de a conduce. In situatia in care sunt mai multi Clienți e-moove pentru același autovehicul, fiecare va modifica în cadrul închirierii soferul care urmează să conducă autovehiculul închiriat.
  8.3.Trecerea frontierei României necesită acordul scris al locatorului și se va supune unor condiții speciale care vor fi stabilite de către parti și confirmate în scris. Orice încălcare a prezentei clauze, indiferent de distanta parcursă, îi va da dreptul locatorului să rețină garanția clientului, acesta din urmă datorând suplimentar locatorului și o penalitate de 5000 lei.
  Deplasarea în afara frontierei fără acordul scris prealabil al locatorului va da dreptul acestuia din urmă să procedeze la raportarea incidentului la autoritatile competente, sub suspiciunea unei infractiuni de furt calificat și demararea procedurilor pentru recuperarea prejudiciului.
  8.4.În cazul în care Clientul va folosi autoturismul închiriat în afara țării și fără acordul scris al locatorului Clientul va datora locatorului orice taxa, tarif, amendă, cost, daună, defecțiune, eveniment rutier, petrecute în afara graniței, precum și daune interese conform facturilor de servicii aplicate de furnizori, la care se mai adauga o taxa logistică de aducere autovehicul din afara granitei României de 5000 lei, suplimentar locatorul putând sa retina și contravaloarea garanției.
  8.5.Închirierea autoturismului presupune următoarele etape:
  a) are loc în urma unui proces de rezervare prin care, conform calendarului de rezervări, Clientul primește confirmarea de rezervare și platește un avans conform grilei de tarifare, consemnând de asemenea garanția/asigurarea pentru fiecare caz în parte
  b) semneaza procesul-verbal de predare-primire a autovehiculului când intra în posesia lui.
  c) se inchide în momentul în care se preda autovehiculul și este verificat în cel mult 3 ore de la predarea lui, tinându-se cont de ora de predare de către Client.
  8.6. În interiorul autovehiculului Clientul va găsi documentele acestuia: Copie certificat de înmatriculare cu valabilitate trecută la ITP, Asigurare de Răspundere Obligatorie – RCA cu termen de valabilitate. În acest sens, fiecare client in parte va avea obligația ca, la data preluarii autoturismului, să verifice individual valabilitatea documentelor necesare circulației de drumurile publice, raspunderea de a conduce un autovehicul cu documente valabile apartinându-i acestuia în fața autoritaților.
  8.7.Autovehiculul va fi utilizat în condiții normale de deplasare, în conformitate cu Regulamentul de circulatie rutieră aplicabilă în România și local, în funcție de restricțiile/regulamentele locale în ceea ce privește viteza, respectiv parcarea în locurile publice/private. Clientul este răspunzător pentru orice încalcare a regulilor de circulatie aplicabile și in situația solicitarii de catre autoritați a documentelor conducătorului auto, acestea vor fi puse la dispozitie de către e-moove. În această situație, pe langă amenda pe care o va aplica autoritatea sesizată, e-moove va aplica o taxa de operare. Orice alte costuri suplimentare, vor fi suportate de către Client, conform documentelor emise de către autoritați conform Grilei Tarifare.
  8.8. Autovehiculele e-moove sunt monitorizate prin GPS, foto și video iar e-moove va putea bloca, suspenda contul unui Client pentru orice solduri existente, inclusiv bloca închirierea în timpul desfasurării ei, în condițiile în care datele GPS, foto și video indică comportament agresiv, dat de franâre bruscă, accelerare bruscă, viteza excesivă (conform grilei de viteza), condus în afara drumurilor destinate circulației autovehiculelor etc. fără a restitui clientului vreo sumăa restantă de bani, rămasă din nefinalizarea inchirierii.
  8.9. În situația în care e-moove închide o închiriere pentru acțiuni petrecute la art. 8.8, dacă autovehiculul este în Bucuresti, nu se aplică nici o altă taxa de relocare. În situația în care autovehiculul se află în afara municipiului București, se va aplica o taxă de relocare conform Grilei Tarifare.
  8.10.Clientul NU are dreptul de a folosi autovehiculul e-moove pentru curse, livrări de marfă, subînchiriere, transport de persoane în regim inchiriere, activități interzise de lege, altfel va fi penalizat conform Grilei Tarifare, în caz contrar locatorul având dreptul de a reține garanția, suplimentar Clientul datorând și penalitatea de 2500 lei.
  8.11. Transportul animalelor de companie – de talie mica - se poate face numai în cutii speciale de transport pentru animale de companie, iar Clientul este direct raspunzător pentru păstrarea curațeniei, a mirosurilor, la finalizarea închirierii. În situația nepăstrării curațeniei, se va aplica o penalizare conform Grilei Tarifare. Animalele de talie mare nu vor putera fi transportate în autoturismele inchiriate.
  8.12.Autoturismele e-moove nu dispun de Rovinieta/de orice alte taxe de drum, singurul beneficiu pe fiind parcarea gratuita în Bucuresti, în parcarile supraterane, administrate de Primaria București conform legislatiei locale. Orice tarif neacoperit va cădea în sarcina Clientului.
  8.13. Încărcarea bateriei de tracțiune a autovehicului este recomandată a fi efectuată în intervalul 10-90%, clientul având obligația de încarcare a bateriei autovehiculului și care nu trebuie să fie mai jos de 10% sau 30km autonomie.
  În acest sens se recomandă decuplarea de la incarcare la 90%, pentru a se proteja bateria.
  De asemenea, ciclurile scurte de încărcare (de exemplu: de la 45% la 70% ) nu sunt recomandate, se recomanda în aceasta situatie o incarcare cat mai aproape de 90%.

  IX. RETURNAREA AUTOVEHICULULUI
  9.1.Clientul va returna în aceleași condiții autovehiculul, asumându-și orice avariere, zgârietură, înfundatură, distrugere de elemente și bunuri ce fac parte din componența autovehiculului, pe care l-a primit și este modificat față de procesul-verbal de predare-primire, de la momentul începerii închirierii.
  9.2.Orice modificari, a stării initiale a autovehiculului, descrise ca exemple mai jos dar fara a constitui limitări, reprezintă costuri ce vor fi impuse, conform Grilei Tarifare Clientului:
  1. Orice zgarietură, înfundatură a caroseriei șți a elementelor de iluminare.
  2. Orice reparație care încearcă să ascundă elemente avariate, furate.
  3. Orice element lipsă, indiferent că este pierdut, furat.
  4. Avarii tehnice, pe care reprezentanța autovehiculului/reprezentantul e-moove le constată și le confirmă că sunt datorate utilizării necorespunzatoare și care nu fac obiectul garanției (de exemplu: deplasarea autovehiculului pe drumuri neasfaltate, în tendințe de test-drive, care se soldează cu avarierea autovehiculului pe dedesubt sau care au amortizoare, bucșe, capete de bară avariate ori jante strâmbe, lovite, anvelope cu galme etc.).
  5. Parbriz ciobit, crăpat, jante lovite (gropi, borduri lovite), anvelope extrem de uzate de la accelerări excesive, frânări excesive, atingeri superficiale caroserie, faruri, stopuri în parcări față de alte autovehicule, stâlpi de parcare.
  6. Deteriorări interior autovehicul, elemente de bord zgariat, spart, cauzat de operațiuni de cărare mobilă, obiecte voluminoase (biciclete) fără a asigura elementele cu care intra in contact (lunetă, ușaă închidere portbagaj) etc.
  7. Spălare cu soluții chimice nepotrivite, care afectează vopseaua și frecarea caroseriei cu mopuri, mături care pot zgâria autovehiculul.
  8. Scaune arse, pătate de cafea, băuturi carbogazoase, mâncare fast-food, mânere rupte, bord zgariat, tabletăa autovehicul spartă/crapată, covorase autovehicul furate, schimbate, lipsa elemente de siguranță auto: stingator, trusă, triunghiuri – 2 bucati.
  9. Uzura ridicată anvelope, mai ales pe marginea exterioară a anvelopei indică conducerea autovehiculului prin gropi, în zone cu drum forestier, drum de pamant, ceea ce duce la o geometrie avariată.

  X. PROCEDURĂ ÎN CAZ DE ACCIDENT
  10.1.Clientul are obligația de a anunța imediat e-moove, despre orice avariere survenită la autovehiculul e-moove. În caz de accident cu victime Clientul are obligația de a înștiința de indată autoritațile și serviciul 112, rămânand să parcurgă toate procedurile legale necesare în acest sens.
  În situația în care vina în producerea accidentului îi va aparține Clientului, i se va aplica acestuia o franșiză de reparatie și cost inactivitate conform Grilei Tarifare. De asemenea va datora orice creștere de tarif al asigurarilor cauzată de plată a despagubirilor.
  10.2.Dacă dauna are autor necunoscut/cel care l-a avariat a fugit de la locul accidentului, clientul are obligația de a merge la accidente usoare și a raporta dauna. In aceasta situație, se va aplica o franșiza de reparație și cost inactivitate conform Grilei Tarifare.
  10.3. Dacă accidentul s-a produs cu sau fără vina clientului și au fost implicate 2 autovehicule, se recomandă întocmirea Constatării Amiabile de Accident, cu autorizarea e-moove, care verifică în timp real cu clientul întocmirea corecta a documentului Amiabil.
  În situația în care parțile implicate în accident, nu reușesc să se înteleagă, Clientul are obligația să se deplaseze la serviciul de accidente ușoare în maxim 24 ore de la producerea accidentului, în vederea obținerii autorizației de reparație, sau în cazul în care vinaă nu ii aparține, a documentelor celeilalte parți: poză asigurare obligatorie RCA, poză Talon, poză CI, poză Permis de conducere, Proces Verbal eliberat de politie.
  În situația în care vina în producerea accidentului îi va aparține Clientului, i se va aplica acestuia o franșiză de reparație și cost inactivitate conform Grilei Tarifare.
  10.4.Dacă accidentul s-a produs cu mai mult de 3 autovehicule, la fel ca și în situația descrisă de art. 10.3, Clientul va avea obligația de a se deplasa la serviciul de accidente ușoare pentru întocmirea documentelor.
  În situația în care vina în producerea accidentului îi va aparține Clientului, i se va aplica acestuia o franșiză de reparație și cost inactivitate conform Grilei Tarifare.
  10.5.În oricare dintre situațiile de mai sus, coroborat cu ipoteza în care accidentul s-a produs pe fondul consumului de catre Client de băuturi alcoolice, substanțe interzise de lege (narcotice, psihoactive sau psihotrope) în timpul condusului, permisul suspendat/anulat inducând în eroare astfel sistemul e-moove, va raspunde atât penal, cât și civil atât în fata autorităților, cât și e-moove pentru recuperarea prejudiciului. De asemenea, si in ipoteza in care Clientul are indicatie medicala de a NU conduce autovehicule si o nesocoteste, va raspunde până la recuperarea integrală a prejudiciilor cauzate.
  10.6. În ipoteza părăsirii locului accidentului de către Client, e-moove va raporta datele Clientului și va prezenta autovehiculul Organelor de Poliție pentru intocmirea documentelor de reparație, după care se va îndrepta împotriva clientului pentru recuperarea fransizei de reparatie, a prejudiciilor create si a costului de inactivitate conform Grilei Tarifare.
  10.7.Orice încercare de sustragere, ascundere a detaliilor accidentului, denaturare a adevărului, atrage după sine aplicarea unei penalizari din partea e-moove conform Grilei Tarifare și obligația clientului/terțului de a plăti integral prejudiciul cauzat și costul inactivității autovehiculului pe toată durata soluționării anchetei/procesului.
  10.8. Orice accident intentionat sau risc neasumat fără dorința de a proteja autovehiculul e-moove, va avea drept consecință reținerea in sarcina Clientului a unei penalizari suplimentare, conform Grilei Tarifare.
  Prin accident intenționat sau risc neasumat se ințelege conducerea cu viteza excesivă acolo unde drumul nu permite . Orice viteză peste 50km/h față de limita de viteza pe acel tronson de drum care se soldeaza cu accident, e-moove il consideră ca fiind accident intenționat sau risc neasumat.

  XI. ASIGURĂRI
  11.1. Asigurarea de răspundere civilă față de terți (RCA)
  11.1.1. Autoturismele închiriate beneficiază de poliță de asigurare tip RCA conform legii. Polița RCA acoperă doar daunele (morale, materiale) produse terților în urma unor posibile accidente cauzate de locator/client în timp ce acesta se află la volanul autovehiculului închiriat, fără însă a fi incluse daunele produse persoanelor aflate în vehicul (vătămari corporale ale conducătorului auto/pasagerilor, daune produse autovehiculului, daune produse obiectelor/ animalelor aflate în vehicul)

  XII.REPARAȚII ȘI MODIFICĂRI ADUSE AUTOTURISMULUI
  12.1. Clientului îi este interzis ca, pe durata de folosința a autoturismului, să aducă orice modificare sau să facă orice reparație autovehiculului fără informarea prealabilă a locatorului și fără acordul expres al acestuia exprimat în scris.
  12.2. În cazul în care se va constata nerespectarea art.12.1, respectiv Clientul a adus modificari/reparatii autoturismului pe care l-a avut in folosinta, acesta va datora locatorului o penalitate de 2.500 lei precum și orice cheltuială necesară aducerii autoturismului la starea inițială de la preluarea autoturismului.

  XIII. RĂSPUNDEREA/ GARANTAREA LOCATORULUI/ CLIENTULUI
  13.1.Locatorul garantează ca autoturismul dat în folosință clientului întrunește toate condițiile tehnice de folosire, fiind în stare normală și optimă de funcționare, aflându-se în limitele de capacitate si calitate descrisa in anexa de la contract.
  13.2.La solicitarea Clientului, locatorul va acorda contra cost asistenta tehnica si service pentru autovehiculul dat in folosinta, in caz de imobilizare a acestuia din culpa Clientului( pierderea cheilor, descarcarea bateriei fara posibiliatate de reincarcare, neglijenta clientului)
  13.3.Locatorul nu răspunde de nefuncționarea, funcționarea necorespunzătoare sau accidente nedorite, dacă acestea se datorează exclusiv culpei unui terț sau clientului, în utilizarea sau nerespectarea de către acesta a instrucțiunilor de folosire, precum și în cazul în care s-a solicitat asistența tehnică a locatorului.

  XIV. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  14.1.Locatorul deține un fișier cu datele personale colectare la momentul semnării Contractului. Acestea sunt prelucrate de furnizorul de servicii de închiriere pentru a-i permite acestuia darea în folosința și operațiunile aferente acesteia (facturare).
  14.2.Prin semnarea contractului de închiriere, Clientul autorizează locatorul să utilizeze și să transfere datele cu caracter personal societăților din grupul locatorului și partenerilor acestuia, în vederea administrării contului clientului.
  14.3. Scopul colectării datelor cu caracter personal este:
  - Prestarea serviciilor de închiriere autoturisme (încheierea contractului de închiriere, servicii de asistență pe parcursul contractului de închiriere, emiterea facturilor fiscale etc)
  - Eliberarea certificatelor de asigurare /soluționare a dosarelor de daună
  - Emiterea împuternicirilor pentru trecerea frontierei;
  - Emiterea scrisorilor de deblocare a sumelor preautorizate entitaților bancare
  - Respectarea obligațiilor legale
  - Soluționarea reclamațiilor.
  14.4. Locatorul aduce la cunoștința clientului că utilizează servicii de evaluare a riscului pentru fiecare potențial client în parte și care îi permite acestuia să refuze închirierea autoturismelor care se incadreaza în categoria de risc.
  14.5.În conformitate cu Regulamentul U.E nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) , precum și ale legii nr. 677/2001 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date Clientul beneficiaza de dreptul de ștergere a datelor, dreptul de retragere al consimțămantului, dreptul la obiecție, dreptul la a depune plângere) Pentru exercitarea acestor drepturi Clientul poate adresa cu o cerere scrisă la adresa de email contact@e-moove.ro sau la adresa Str. Cpt Ion Garbea 26, Bl. Turn, ap. 119, sect. 5, Bucuresti.
  14.6 Prin semnarea prezentului contract Locatorul îl informează pe Client și acesta din urmă accepta fară obiecții că locatorul, in scopul de a verifica respectarea integrală a clauzelor contractuale, urmează a-i colecta datele personale prin modalitatea foto/video, pentru siguranta lui, calitatea serviciului, asigurarea răspunderii în caz de deteriorare autovehicul/accident. Clientul iși manifestăa acordul și cu privire la această modalitate de colectare de date personale.

  XV. CESIUNEA CONTRACTULUI
  15.1. Drepturile și obligațiile prezentului contract nu vor putea fi cesionate unei terțe persoane, fără un acord în scris prealabil din partea locatorului.
  15.2. De asemenea, modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional scris și semnat de parțile contractante.

  XVI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
  Prezentul contract incetează în următoarele situații:
  1. La expirarea perioadei prevăzute în contractul de închiriere, dacă parțile nu optează pentru prelungirea acestuia.
  2. Prin reziliere dacă una dintre parți nu-și respectă în mod culpabil obligațiile asumate, in acest sens fiind suficientă emiterea unei simple notificări, fără a mai fi nevoie să fie parcursă si vreo altă procedură.
  3. Orice litigiu izvorât din Contractul de închiriere și care nu va putea fi soluționat între părți pe cale amiabilă se va soluționa de instanțele competente de la sediul locatorului, respectiv din Mun. București.
  4. Prin semnarea prezentului contract clientul declară că a citit, a ințeles și este de acord cu toate clauzele contractuale.

  XVII. FORȚA MAJORA
  17.1. Nici una dintre parțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, aşa cum este definită de lege.
  17.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte parți, în termen de 7 zile, producerea evenimentului și sa ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.
  17.3. Dacă în termen de 7 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, parțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să poată formula alte pretenții decât cele deja scadente.

  Prezentul contract de prestări servicii a fost încheiat astazi, ................, într-un numar de 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară, fiecare parte atestând prin semnare ca a citit, a inteles si este de acord cu toate clauzele contractului, aflându-se în posesia unui exemplar.

  Parte integrantă din prezentul contract sunt și următoarele documente și de care clientul a luat cunostința la momentul analizarii și semnarii contractului, respectiv grila Tarifara si procesul-verbal de Predare Primire

  ANEXA 1 – GRILA TARIFARA

  ANEXA 2 – PROCESUL VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

Dată: ................
Semnatură